O firmie

Spółka Materials Design, Systems & Devices sp. z o.o. została założona w listopadzie 2018 jako spin-off AGH przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz spółkę InnoAGH sp. z o.o. Głównym obszarem działalności Spółki jest projektowanie i konstrukcja aparatury naukowo-badawczej oraz synteza, charakteryzacja i teoretyczne modelowanie i opis właściwości materiałów funkcjonalnych do konwersji energii.Spółka realizuje projekt pt.
Aparatura do spiekania wspomaganego prądem (ang. Spark Plasma Sintering apparatus) SPS z zasilaniem rezonansowym

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
w ramach inwestycji Funduszu VC Link.

Wartość projektu: 940 000,00 PLN
Dofinansowanie: 752 000,00 PLN